Цел

Създаване и управление на обучение, което да осигури качествени знания и умения, така че кандидатът да получи квалификация като психоаналитичен психотерапевт на възрастни и да придобие устойчиво разбиране за теорията и техниката на психоаналитичната терапия, за да бъде способен да партнира на пациентите в терапевтичния процес, на колегите при мислене за случаи и на общността в осмислянето и преработването на случващото се в нея. Очаква се в хода на обучението кандидатът да интернализира основните принципи на психоаналитичната психотерапия – върховенство на психичната реалност, разбиране за психичното функциониране в норма и патология, работа в преноса, умение за разпознаване и управление на контрапреноса. В работата си кандидатът съблюдава етични правила за работа с пациенти и техните близки, усвоява умения за описание и представяне на случаи, за участие в клинични и теоретични дискусии, умение за писане и представяне на научни и клинични текстове.

Обучението е насочено към разширяване на разбирането за несъзнаваното на пациента, към развиване на критично и творческо мислене и себе-познание.

Философия

В основата на обучението са принципите и постиженията на психоанализата, описана от Фройд и развивана от Британската школа на обектните отношения. На кандидатите се представят и автори от други школи като Фройдистко направление, Независима школа, но основна  идентичност и призма на работа е школата на Обектни отношения. Поради тази причина в обучението се  включва една година наблюдение на бебета, като се разпознава ценният принос на този формат в изграждането на умения за наблюдение, описване и осмисляне на клиничен материал, както и за разбиране на ранното психично развитие, примитивните психични процеси и особеностите на преноса и контрапреноса.