Цел

Кандидатът да придобие устойчиво разбиране за теорията и техниката на психоаналитичната психотерапия, за да бъде способен да води терапевтичния процес, да партнира на колегите при мислене за случаи и на общността в осмислянето и преработването на случващото се в нея. Очаква се в хода на обучението кандидатът да интернализира основните принципи на психоаналитичната психотерапия – върховенство на психичната реалност, разбиране за психичното функциониране в норма и патология, работа в преноса, умение за разпознаване и управление на контрапреноса. В работата си кандидатът съблюдава етични правила за работа с пациенти и техните близки, усвоява умения за описание и представяне на случаи, за участие в клинични и теоретични дискусии, умение за писане и представяне на научни и клинични текстове.

Обучението е насочено към разширяване на разбирането за несъзнаваното на пациента, към развиване на критично и творческо мислене и себепознание.

След успешно преминаване на обучението и покриване на заложените критерии, кандидатът получава квалификация “психоаналитичен психотерапевт на възрастни”.

Философия

В основата на обучението са принципите и достиженията на психоанализата, описана от Фройд и развивана от Британската школа на обектните отношения. На кандидатите се представят и автори от други школи, като Фройдистко направление, Независима школа, но основна идентичност и призма на работа е школата на обектните отношения в психоанализата. Поради тази причина в обучението се включва една година наблюдение на бебета, като се разпознава ценния принос на този формат в изграждането на умения за наблюдение, описване и осмисляне на клиничен материал, както и за разбиране на ранното психично развитие, примитивните психични процеси и особеностите на преноса и контрапреноса.