УСТАВ на сдружение с нестопанска цел
Дружество за психоаналитична психотерапия

Общи положения


Член 1. Този Устав урежда дейността на „Дружество за психоаналитична психотерапия“.

Член 2. (1) „Дружество за психоаналитична психотерапия“, наричано по-нататък Сдружението, е доброволно и независимо сдружение, учредено като юридическо лице с нестопанска цел в съответствие с разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

 • Сдружението осъществява своята дейност в съответствие с Конституцията, законите на Република България и този Устав.
 • Сдружението обединява професионалисти, основно психолози и лекари, работещи в областта на психичното здраве, обучаващи се и практикуващи в областта на психоаналитичната психотерапия и психоанализата, приемащи изискванията, принципите и критериите на Европейската федерация по психоаналитична психотерапия и Международната психоаналитична асоциация. Сдружението поддържа делови и професионални отношения с всички сродни научни дружества и организации у нас и в чужбина.

Наименование, седалище, адрес на управление и срок


Член 3. Сдружението ще осъществява дейността си под наименованието „Дружество за психоаналитична психотерапия“.

Член 4. Наименованието на Сдружението може да бъде изписано и на английски език, както следва: Society for psychoanalytical psychotherapy.

Член 5. Седалището на Сдружението е град София.

Член 6. (изм. – реш. на ОС от 26.10.2019 г.) Адресът на управление на Сдружението е: гр. София, район Красно село, бул. „Генерал Скобелев“ № 59, вх. Г, ет. 5, ап. 13.

Член 7. Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

 • Определение на дейността

Член 8. Сдружението се определя като организация за осъществяване на дейност в обществена полза.

Цели на Сдружението


Член 9. Целите на Сдружението са:

 • Да обединява усилията на професионалисти, приемащи психоаналитичната перспектива, за установяване и практикуване на психоаналитичната психотерапия в България съгласно стандартите на Европейската федерация по психоаналитична психотерапия и Международната психоаналитична асоциация.
 • Да работи за създаването на подходяща социална и професионална среда за развиване на психоаналитичната психотерапия в България.
 • Да подпомага близки като професионална ориентация професионалисти за включване на психоаналитичната перспектива в тяхната практика.
 • Да работи за осъществяване на съвместни проекти в областта на психичното здраве, консултативната и психотерапевтична помощ с държавни и обществени организации и институции.
 • Да насърчава проучвания, изследвания, дискусии и публикации, отнасящи се до всички аспекти на психоаналитичната психотерапия.
 • Да предоставя информация чрез електронни и печатни публикации на лекари и хора, интересуващи се от научния подход към психоаналитичната психотерапия.
 • Да промотира, съдейства и организира работни, информационни и учредителни срещи и мероприятия.
 • Да организира периодично конгреси.
 • Да създава условия на членовете си за професионално обучение и квалифицирано практикуване на психоаналитичната психотерапия.
 • Да обединява участниците в дружеството около професионалните и етични принципи за обучение и практикуване на психоаналитичната психотерапия според стандартите на Европейската федерация по психоаналитични психотерапия и Международната психоаналитични асоциация.
 • Да представлява своите членове при взаимодействие с национални и международни организации.
 • Да поддържа работни контакти с Европейската федерация по психоаналитична психотерапия, Международната психоаналитична асоциация и Българското психоаналитично общество.
 • Да създава подходяща научна среда за съвместна работа.
 • Да популяризира психоаналитичната психотерапия чрез организиране на конференции, лекции, семинари и др.

Член 10. За осъществяване на своите цели Сдружението може да организира клонове в страната и чужбина.

Членство, Права и Задължения


Член 11. Членове на Сдружението могат да бъдат физически или юридически лица, които желаят да се ползват от дейността на Сдружението и приемат целите, устава и етичния кодекс на организацията.

Член 12. (1) Приемането на членове се извършва от Управителния съвет въз основа на писмена молба за членство и декларация, че приемат условията на настоящия Устав.

 • Членството възниква от решението на Управителния съвет.

Член 13. Членството в Сдружението е доброволно.

Член 13а. (нов – реш. на ОС от 21.04.2019 г.) (1) Членството в Сдружението може да бъде пълноправно или асоциирано.

(2) Пълноправен член може да бъде всеки, който отговаря на едно от посочените по-долу условия:
1.    Има завършено обучение по психоаналитична психотерапия или психоанализа, отговарящи на критериите на Европейската федерация по психоаналитична психотерапия или Международната психоаналитична асоциация;
2.    Е в процес на обучение по психоаналитична психотерапия или психоанализа, която отговаря на критериите на Европейската федерация по психоаналитична психотерапия или Международната психоаналитична асоциация и има лична терапевтична работа в психоаналитичната парадигма при терапевт, който отговаря на критериите на Европейската федерация по психоаналитична психотерапия или Международната психоаналитична асоциация;

(3) Асоцииран член може да бъде всеки, който има желание и интерес да участва в дейността на Сдружението или желае да се развива в сферата на психоаналитичната парадигма.

(4) Асоциираните членове имат право само на съвещателен глас. Асоциираните членове нямат право на глас на Общото събрание, не могат да участват в управителните органи и нямат право на глас при вземане на решения. С изключение на посоченото в предходното изречение, асоциираните членове имат еднакви права и задължения като пълноправните членове на Сдружението.

(5) Сдружението води специален регистър, в който за всеки член се отбелязва вида членство, както и момента на постигане на изискванията за пълноправно членство и документите, удостоверяващи този факт.

(6) След постигане на изискванията за придобиване на пълноправно членство, асоциираното членство се трансформира в пълноправно, без да е необходимо изрично решение на общото събрание за това. Достатъчно е асоциираният член, постигнал изискванията за пълноправно членство, да удостовери това пред Управителния съвет на Сдружението като представи необходимите документи, след което промяната във вида на членството се отразява в регистъра.

Член 14. Членовете на Сдружението, доколкото друго не е регламентирано в този Устав, имат право:

 1. Да се ползват от дейността му;
 2. Да участват с право на глас или със съвещателни функции в управлението му;
 3. Да участват във всички мероприятия и изяви на Сдружението;
 4. Да се информират за състоянието на отчетността и дейността на Сдружението.

Член 15. Членовете на Сдружението, доколкото друго не е регламентирано в този Устав, са длъжни:

 1. Да спазват Устава и решенията на ръководните органи на Сдружението, когато те не противоречат на собствения му устав;
 2. Да плащат редовно членския си внос;
 3. Да съдействат за постигане целите на Сдружението.

Член 16. Сдружението не отговаря за задълженията на членовете си.

Член 17. (изм. – реш. на ОС от 18.12.2015 г.) (1) Членството в Сдружението се прекратява:

 1. с едностранно писмено заявление до Управителния съвет;
 2. при смърт или поставяне под пълно запрещение или прекратяване на юридическо лице – член на Сдружението;
 3. при изключване.

(2) Член на Сдружението може да бъде изключен:

 1. с изтичане на една година, за която не е плащан членски внос;
 2. при системно или грубо нарушаване на устава, приетите професионални стандарти, етични норми или решения на органите на Сдружението.

(3) Решението за прекратяване на членството по ал. 1, т. 1 и 2 се приема от Управителния съвет, а решението за изключване по ал. 1, т. 3 и ал. 2 се приема от Общото събрание.

Член 18. При прекратяване на членството Сдружението не дължи връщане на направените имуществени вноски, ако се вземе решение от Общото събрание такива вноски да се правят. Прекратилият членството си член на Сдружението е длъжен да направи просрочените имуществени вноски за периода на членството му.

Органи


Член 19. (1) Органите на управление на Сдружението са:

 1. Общо събрание;
 2. Управителен съвет;

(2) При осъществяване на целите си и в помощ на своята дейност, Сдружението може да формира Експертни съвети и Комисии.

 • Общо събрание

Член 20. (1) Общото събрание е висшият орган на Сдружението и се състои от всички негови членове.

 • Общото събрание:
 1. Приема, изменя и допълва устава на Сдружението;
 2. (изм. – реш. на ОС от 18.12.2015 г.) Изключва членове на Сдружението съгласно чл. 17, ал. 1, т. 3 и чл. 17, ал. 2;
 3. (изм. – реш. на ОС от 18.12.2015 г.) Избира и освобождава председателя и членовете на Управителния съвет
 4. Определя размера на членския внос, приема отчета за приходите и разходите, утвърждава направените разходи и освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет;
 5. Приема основните насоки и програмата за дейността на Сдружението, както и годишни работни планове;
 6. Взема решения за разпореждане с недвижими имоти, собственост на сдружението;
 7. Взема решения и по други въпроси, предоставени му в компетенцията от този устав или от закона;
 8. (изм. – реш. на ОС от 18.12.2015 г.) Взема решения за преобразуване и прекратяване на Сдружението;
 9. (нова – реш. на ОС от 18.12.2015 г.) Приема бюджета на Сдружението;
 10. (нова – реш. на ОС от 18.12.2015 г.) Отменя решения на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението.

Член 21. (изм. – реш. на ОС от 18.12.2015 г.) Всеки член има право на един глас.

Член 22. (изм. – реш. на ОС от 18.12.2015 г.) Общото събрание се счита за законно, ако присъстват повече от половината членове. Ако в посочения час не се явят необходимият брой членове, събранието се отлага за един час по-късно при същия дневен ред и се счита за законно, колкото и членове да се явят.

Член 23. (1) (изм. – реш. на ОС от 18.12.2015 г.) Решенията на общото събрание се вземат с мнозинство на гласовете, но за изменение на устава, за изключване на членове, както и за прекратяване или преобразуване на Сдружението, е необходимо мнозинство от 2/3 от гласовете на присъстващите.

(2) По въпроси, които не са били предварително вписани в дневния ред и надлежно оповестени, не могат да се вземат решения.

Член 24. Общото събрание на Сдружението се свиква по решение на:

1 .Управителния съвет – взето по негов почин;

 1. (изм. – реш. на ОС от 18.12.2015 г.) Управителния съвет – по искане на 1/3 членовете на сдружението;
 2. (изм. – реш. на ОС от 18.12.2015 г. и с реш. на ОС от 21.04.2019 г.) От съда по седалището – когато в случаите по т. 2 събранието не бъде свикано в двуседмичен срок.

Член 25. (1) (изм. – реш. на ОС от 21.04.2019 г.) Общото събрание се свиква с писмена покана, изпратена до всички негови членове не по-малко от един месец преди датата на събранието. В поканата се посочват всички въпроси, които ще се разглеждат на събранието, както и часа, датата и мястото на провеждане.

 • В поканата се посочва също и мястото, където интересуващите се могат да се запознаят с материалите, ако същите не са изпратени с поканата. Копие от съобщението се поставя на видно място в седалището на Сдружението.
 • (изм. – реш. на ОС от 21.04.2019 г.) Поканата се връчва на членовете на Общото събрание лично на ръка, по електронна пощапо пощата или с куриер. Когато в заявлението за членство е посочена електронна поща (e-mail) и се съдържа съгласие за получаване на поканите по този начин, съответният член ще се счита за редовно уведомен с изпращането на поканата на тази електронна поща. Съгласие по предходното изречение може да бъде дадено и впоследствие (след приемане на членовете), в писмена форма.

Член 26. Общото събрание се свиква най-малко веднъж на 12 (дванадесет) месеца, като в началото на всяка календарна година се провежда отчет на дейността и се определят бъдещите насоки на работа.

Член 27. (1) Общото събрание избира на всяко свое заседание Председател на събранието и протоколчик.

 • За проведените общи събрания се води протоколна книга, като протоколите от нея се подписват от Председателя и протоколчика на съответното събрание.
 • Управителен съвет

Член 28. (1) Сдружението се ръководи от Управителен съвет, който се състои от петима члена с мандат от 5 години.

 • (отм. – реш. на ОС от 21.04.2019 г.)
 • Управителния съвет може да избира почетен Председател и почетен международен съвет, които ще имат представителни функции.

Член 29. (1) Управителният съвет заседава най-малко един път на 6 (шест) месеца и се свиква по покана на Председателя, в която се посочва датата, часът, мястото и дневния ред за провеждане на заседанието.

 • Управителният съвет може да бъде свикан и по искане на 1/3 от неговите членове.
 • (изм. – реш. на ОС от 18.12.2015 г.) Заседанията се считат за законни, ако присъстват повече от половината от членовете на съвета. Решенията се вземат с обикновено мнозинство, с изключение на решенията по чл. 14, ал. 2 и чл. 31, т. 3 и 6 от ЗЮЛНЦ, които се вземат с мнозинство от всички членове.
 • За заседанията на Управителния съвет се водят протоколи, които се подписват от всички участници.
 • Управителният съвет може да вземе решение без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележка и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

Член 30. (1) Управителния съвет е органът за оперативно управление на Сдружението.

(2) Управителния съвет:

 1. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
 2. Управлява имуществото на Сдружението;
 3. Упълномощава Председателя или друг член на Управителния съвет за извършването на определена дейност;
 4. Сформира специални комисии и определя техните членове, компетенции и задачи.

Член 31. (1) Председателят на Управителния съвет се избира и назначава за срок от 5 (пет) години. Той може да осъществява тази дейност и по трудово правоотношение.

 • Председателят:
 1. Организира, ръководи и контролира в съответствие с този Устав изпълнението на решенията на Общото събрание и на Управителния съвет;
 2. Представлява Сдружението пред всички физически и юридически лица, както и пред държавни органи в страната и в чужбина;
 3. Назначава и освобождава от длъжност служители, работещи по трудови и граждански договори;
 4. Ръководи заседанията на Управителния съвет;
 5. (отм. – реш. на ОС от 18.12.2015 г.)

Стопанска дейност на Сдружението


Член 32. (1) Стопанска дейност

 1. Сдружението осъществява допълнителна стопанска дейност, която е пряко свързана с основната му дейност;
 2. Стопанската дейност на Сдружението може да има за предмет извършването на обучение в теорията и практиката на психоаналитичната психотерапия; практикуване на психоаналитичната психотерапия; психологично консултиране и психодиагностика; осъществяване на консултантска дейност; организиране и участие в национални и международни семинари, конференции и конгреси по психоанализа, психоаналитична психотерапия; издаване на преводни и оригинални произведения, включително периодични, в областта на психоанализата, психоаналитичната психотерапия и клиничната практика; организиране на открити за неспециалисти лекции, научни форуми, конференции, семинари и уъркшопи с цел обучение в теорията и практиката на психоаналитичната психотерапия, и всяка друга дейност, незабранена от закона, при положение, че извършваната стопанска дейност е пряко свързана с предмета на основната дейност на Сдружението и приходите от нея ще бъдат използвани за определените в Устава цели.

Финансиране. Имущество


Член 33. (1) Имуществото на Сдружението се състои от пари (в т.ч. валута), ценни книги, вещи, вещни права, интелектуална собственост и други необходими за неговата дейност, които българското законодателство допуска да бъдат елементи от имуществото на българско юридическо лице.

 • Имуществото на Сдружението се формира от членски внос, дарения и завещания от страната и чужбина, продажби, субсидии и други приходи, разрешени от закона.
 • (изм. – реш. на ОС от 21.04.2019 г.) Всички членове на Сдружението са длъжни да заплащат годишен членски внос в размер, определен от Общото събрание. Членският внос се заплаща наведнъж, в срок до края на месец април за текущата календарна година. При приемане на нови членове след м. април, те заплащат членския внос в срок до 10-то число на съответния календарен месец, следващ месеца, в който е придобито членственото право.
 • (отм. – реш. на ОС от 18.12.2015 г.)
 • Сдружението набира средства от местни и международни финансиращи организации за изпълнение на утвърдени проекти, както и от местни, регионални и централни власти.

Основни средства на Сдружението


Член 34. (1) Основни средства:

 1. Членски внос и евентуални дарения от страна на членовете на Сдружението;
 2. Дарения и завещания;
 3. Субсидии;
 4. Организиране на различни мероприятия с научна, образователна или информационни цел- кръгли маси, семинари, конференции, дискусионни форуми, уъркшопи и др.
 5. Организиране на кампании за набиране на средства;
 6. Средства от местни и чуждестранни дарители;
 • Прекратяване на сдружението

Член 35. (изм. – реш. на ОС от 18.12.2015 г.) Сдружението се прекратява:

 1. По решение на общото събрание, прието с мнозинство 2/3 от гласовете на присъстващите;
 2. С решение на съда по седалището, по иск на всеки заинтересуван или на прокурора, ако Сдружението извършва дейност, която противоречи на Конституцията, на законите и на добрите нрави, или ако Сдружението е обявено в несъстоятелност.
 • Допълнителни положения

Член 36. (1) (отм. – реш. на ОС от 18.12.2015 г.)

 • В случай на прекратяване на дейността, положителният баланс на Сдружението ще бъде дарен на организация, близка по цели, посочени от членовете на Общото събрание, участници в решението за ликвидиране на Сдружението.

Член 37. Сдружението има печат и емблема, чиито вид се определя от Управителния съвет.

Член 38. Сдружението може да членува в други сдружения, имащи цели, сходни с неговите.

Член 39. За неуредените в този Устав въпроси се прилага специалното законодателство за юридическите лица с нестопанска цел.

Този Устав е утвърден с общото съгласие на Учредителното събрание в гр. София на 20.06.2014 г., изменен по решение на Общото събрание от 18.12.2015 г., по решение на Общото събрание от 21.04.2019 г. и по решение на Общото събрание от 26.10.2019 г.