Обучителна програма по психоаналитична психотерапия

Цел

Създаване и управление на обучение, което да осигури качествени знания и умения, така че кандидатът да получи квалификация като психоаналитичен психотерапевт на възрастни и да придобие устойчиво разбиране за теорията и техниката на психоаналитичната терапия, за да бъде способен да партнира на пациентите в терапевтичния процес, на колегите при мислене за случаи и на общността в осмислянето и преработването на случващото се в нея. Очаква се в хода на обучението кандидатът да интернализира основните принципи на психоаналитичната психотерапия – върховенство на психичната реалност, разбиране за психичното функциониране в норма и патология, работа в преноса, умение за разпознаване и управление на контрапреноса. В работата си кандидатът съблюдава етични правила за работа с пациенти и техните близки, усвоява умения за описание и представяне на случаи, за участие в клинични и теоретични дискусии, умение за писане и представяне на научни и клинични текстове.

Обучението е насочено към разширяване на разбирането за несъзнаваното на пациента, към развиване на критично и творческо мислене и себе-познание.

Философия

В основата на обучението са принципите и постиженията на психоанализата, описана от Фройд и развивана от Британската школа на обектните отношения. На кандидатите се представят и автори от други школи като Фройдистко направление, Независима школа, но основна  идентичност и призма на работа е школата на Обектни отношения. Поради тази причина в обучението се  включва една година наблюдение на бебета, като се разпознава ценният принос на този формат в изграждането на умения за наблюдение, описване и осмисляне на клиничен материал, както и за разбиране на ранното психично развитие, примитивните психични процеси и особеностите на преноса и контрапреноса.

Структура

Обучителната програма е структурирана на база стандартите и препоръките на ЕФПП за покриване на 45 часа теория и 45 часа клинични обсъждания в рамките на академична година. Тези часове са разпределени в различни семинарни формати, някои от които са задължителна част от учебната програма, докато участието в други е незадължително, но препоръчително.

Задължителните обучителни формати са клинико-теоретичните семинари и семинарите за обсъждане на теоретични текстове (рийдинг семинари).

Клинико-теоретичните семинари са 7 на брой в рамките на една академична година. Те се състоят от 5 сесии, всяка от които е с продължителност 90 мин. Две от сесиите са насочени към обсъждане на теория, три сесии са посветени на клинични дискусии. Клинико-теоретичните семинари се водят от гост-преподаватели от други държави, което налага тяхното провеждане в двудневни модули (обикновено петък вечер и целия съботен ден).

Семинарите за обсъждане на теория (рийдинг семинари) са с продължителност 90 мин. В рамките на академичната година се провеждат 16 рийдинг семинара, водени от членовете на Организационния Комитет.

Като незадължителна, но препоръчителна обучителна форма е семинарът Наблюдение на бебета, който се провежда по Скайп веднъж седмично.

Обучението има изградена структура и зададени теми за всяка академична година, като отделните преподаватели имат известна свобода да избират текстовете, които да предложат на кандидатите, според това, за коя тема са поканени да преподават. На първо време това ще се обсъжда с председателя на Тренинг Комитета.

Изисквания за квалификация

Лична психотерапия или психоанализа – минимум два пъти седмично, препоръчително три пъти седмично, до придобиване на квалификация.

Индивидуални и групови срещи с тютора – минимум две индивидуални и една групова среща за годината.

Не по-малко от 400 часа теоретични и клинични семинари, разпределени в рийдинг семинари, водени от ОК и Клинико-теоретични семинари, водени от гостуващите преподаватели. Присъствието и в двата формата е задължително. Кандидатите работят с най-малко двама тренинг-пациента в продължение на минимум 360 сесии общо. Продължителността на работа с единия от тренинг-пациентите е минимум 240 сесии с честота два, препоръчително три пъти седмично. Продължителността на работа с втория пациент при същите условия  е 18 месеца. Общият брой супервизии трябва да е не по-малък от 200, като поне един от тренинговите случаи трябва да бъде супервизиран един път седмично в продължение на минимум две години. Всеки кандидат трябва да има поне двама различни супервизора. Всеки от тренинговите случаи, с които кандидатът се квалифицира, трябва да бъде супервизиран. Всеки тренинг пациент е супервизиран веднъж в седмицата, освен това кандидатът представя работата си в клинични семинари.