ПРАВИЛНИК

ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА

към „ДРУЖЕСТВО ЗА ПСИХОАНАЛИТИЧНА ПСИХОТЕРАПИЯ“

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Този правилник урежда дейността и функциите на Комисията по професионална етика (КПЕ) към ДПП. Правилникът се приема от УС на ДПП.

КПЕ е постоянна комисия към ДПП, която се избира от Общото събрание на ДПП. Професионалните етични норми са описани в Етичния кодекс (ЕК) на ДПП.

 

I. ЦЕЛ, СЪСТАВ И ДЕЙНОСТ НА КПЕ

  1. ЦЕЛ

1.1. КПЕ следи за спазване на професионалните етични норми от членове на Дружеството.

1.2. КПЕ полага грижи за поддържане и развитие на култура, ценности и отношения в ДПП, основани на етични принципи и добри практики.

 

  1. СЪСТАВ

2.1. КПЕ се състои от трима членове, избирани от Общото събрание на Дружеството.

2.2. Членовете на КПЕ се избират сред пълноправни членове на ДПП, които имат дългогодишен терапевтичен опит и следват добрите професионални практики.

2.3. Председателят на КПЕ се избира от членовете на КПЕ.

2.4. Членове на КПЕ не могат да бъдат едновременно членове на УС.

2.5. Членовете се избират за мандат от 3 г. и могат да бъдат преизбирани за максимум два последователни мандата. Следващ избор на същите членове е възможен след най-малко три – годишен интервал от време.

     3. ДЕЙНОСТ 

3.1 Дейността на КПЕ е свързана с разглеждане на постъпили запитвания, жалби и сигнали от етично естество, спрямо членове на Дружеството.

3.2 Комисията има право да се самосезира по преценка за наличие на етичен казус, свързан с нарушение на Етичния кодекс на Дружеството.

3.3 КПЕ изготвя становища, предложения за решения, предложения за мерки и санкции.

3.4 КПЕ представя доклад пред УС на ДПП по всеки разглеждан случай.

3.5 КПЕ поддържа документация и отчита дейността си пред Общото събрание на Дружеството веднъж годишно.

3.6 КПЕ провежда дейности, свързани с развитие на култура, ценности и отношения, основани на етични принципи и добри практики (събития, консултации, препоръки към отделни членове и др.).

3.7 КПЕ има право да предлага промени и актуализиране на Етичния кодекс на ДПП пред УС.

 

II. ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА РАБОТА НА КПЕ ПО ЗАПИТВАНИЯ, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ

 

1.КПЕ разглежда запитвания, жалби и сигнали, подадени в писмен вид – по електронна или обикновена поща – на адреса на Председателя на комисията (обявен на сайта на Дружеството) с ясен подател и обратен адрес, телефон и/или електронен адрес.

1.1. Анонимни и/или устно подадени запитвания, жалби и сигнали не се разглеждат от КПЕ на Дружеството.

2. КПЕ разглежда и работи по запитвания, жалби и сигнали в условията на конфиденциалност.

3. Етичен казус, подаден до КПЕ може да бъде:

3.1 Запитване – за тълкуване на определен казус спрямо Етичния кодекс на Дружеството;

3.2 Жалба/сигнал – с проверена и обоснована информация за нарушения на Етичния кодекс на Дружеството.

4. Жалбата/сигналът/запитването трябва да съдържа: мотиви за поставяне на проблема; заинтересовани страни по проблема.

5. Жалба или запитване могат да бъдат подавани от всеки един член на Дружеството, както и от външни лица (пациент или негови близки, представители на академичните среди, членове на официално признати асоциации, дружества и др.)

6. Жалби или запитвания от етично естество, постъпили писмено на официалната поща на ДПП, се изпращат на имейла на КПЕ.

7. Всяко постъпило писмено запитване или жалба се въвежда с входящ номер в журнал, поддържан от КПЕ.

8. В 14-дневен срок от постъпване на запитване, жалба или сигнал, КПЕ заседава и преценява дали то представлява нарушение на етични норми от Етичния кодекс и е от компетентността на КПЕ.

8.1 В рамките на този срок КПЕ информира УС за сигнала, по които предстои комисията да започне работа. На този етап описанието на казуса е от общ характер, без да се посочват имената на засегнатите страни. По-подробна информация УС получава във финалния доклад на КПЕ.

8.2Ако постъпилата жалба/сигнал е срещу член на КПЕ, той бива информиран за това и временно отстранен от функциите си в комисията.

9. В 7-дневен срок след заседанието КПЕ връща писмен отговор до подателя и информира засегнатата страна дали казусът е от компетентността на КПЕ и ще последва неговото разглеждане.

10. Предложенията за решение по всеки разглеждан случай се вземат с обикновено мнозинство от членовете на КПЕ.

10.1 В случай на липса на пълно мнозинство, аргументацията за това се посочва в доклада на КПЕ към УС на ДПП.

11. Окончателното решение по всеки разглеждан случай се взема от УС на ДПП.

12. При разминавания в решенията на КПЕ и УС, крайното решение се взема УС, но КПЕ запазва правото си да не се съгласи с него.

 

III. МЕРКИ И САНКЦИИ

KПП определя следните възможни мерки и санкции при нарушения на Етичния кодекс на Дружеството, спрямо тежестта на нарушението:

1.Изслушване и изясняване. КПЕ изслушва по отделно всяка от страните, в условията на конфиденциалност и събира информация за нарушението. В случай, че оплакването се окаже неоснователно, процедурата се прекратява с писмен отговор до засегнатите страни.

2.Препоръки. При установено нарушение с по-малка тежест, КПЕ препоръчва стъпки за подобряване на професионалната компетентност на колегата, нарушил Етичния кодекс на ДПП. Такива стъпки могат да бъдат: супервизия, интервизия, лична психотерапия, обучения и др.

3.При неяснота или наличие на спорен казус КПЕ може да потърси външна експертиза.

4.Отнемане на функции. При сериозни нарушения на Етичния кодекс, КПЕ излиза с предложение пред УС на Дружеството за отнемане на функции на члена, извършил нарушението.

4.1 Членът, извършил нарушението, може да бъде освободен от изпълнителни или експертни функции в Дружеството (членство или специфична функция в УС, членство в комисия, работна група и т.н.). Освобождаването може да бъде срочно или безсрочно, в зависимост от тежестта на допуснатото нарушение.

5. Изключване. При особено тежки нарушения на Етичния кодекс, както и в случай на отказ за сътрудничество за изясняване на обстоятелствата, свързани с нарушението, КПЕ излиза с предложение за изключване на члена пред УС на Дружеството. Изключването може да бъде срочно или безсрочно.

5.1 УС съобщава на членовете на Дружеството на Общо събрание за решението за изключване на член на Дружеството по начин, който съхранява достойнството на личността и при условия на конфиденциалност.

5.2 УС на ДПП информира УС на БАП за решението за изключване на член на Дружеството, когато той е член на БАП, но винаги по начин, който съхранява достойнството на личността и при условия на конфиденциалност.

 

IV. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА РАБОТАТА НА КПЕ

1.КПЕ поддържа журнал за входяща и изходяща кореспонденция.

2.КПЕ изготвя протоколи от работните заседания на комисията.

3.КПЕ изготвя доклад за извършената работа по подадения сигнал, който представя пред УС, като спазва всички условия за запазване на достойнствата на засегнатите страни.