Изисквания към кандидатите

Кандидатите трябва да отговарят на следните критерии:

1. Кандидатите трябва да са започнали лична терапия с честота минимум два пъти седмично – препоръчително три пъти седмично – психоанализа или психоаналитична психотерапия при аналитик или психоаналитичен терапевт, включен в одобрения от тренинг комитета регистър на терапевтите.
Терапията трябва да е с продължителност до завършване на програмата.

2. Шатал-анализата е възможен вариант на терапия само по изключение и с изричното одобрение на Тренинг комитета.

3. Кандидатът трябва да има магистърска степен по психология, клинична социална работа или медицина.
Допустимо е кандидатът да е завършил семестриално магистърска програма по психология и клинична социална работа, от която да се дипломира в рамките на първата година от обучението по психоаналитична психотерапия. Ако кандидатът е с магистърска степен в друга хуманитарна дисциплина, то той трябва да има и допълнителни еквивалентни теоретични и практически курсове, покриващи минимума на магистърска степен по психология.

4. Кандидатът трябва да има поне минимални знания в областта на психоанализата.

5. Кандидатът трябва да има качества и способности, които да му дават възможността да учи и функционира като психоаналитичен психотерапевт. Готовността на всеки кандидат се разглежда на две индивидуални интервюта с член на организационния комитет и тренинг комитета.

Процедура по кандидатстване

При наличие на интерес към включване в обучителната програма следва кандидатът да напише Заявление в свободен текст, което, придружено с професионално CV, подава на имейл адрес: priem@dpp-bg.org.

Следващата стъпка е провеждането на среща между кандидата и член на Организационния комитет. Срещата има информационен характер и е насочена към запознаване с кандидата и уточняване на възникнали въпроси.

Процесът по кандидатстване продължава с попълване на Формуляр за кандидатстване, който ще бъде предоставен на кандидате след проведената първоначална информационна среща.

Следват две интервюта за прием – с член на Организационния комитет и с член на Тренинг комитета. Целта на интервютата е да се прецени готовността, мотивацията и психичната зрялост на кандидата за обучението. Решението за прием се взема след  обсъждане на резултатите от проведените две интервюта. При разминаване в становищата на водещите на интервютата, на кандидата може да бъде назначено трето интервю.

Интервютата за прием се заплащат.

При нужда от допълнителна информация, моля, свържете се с нас: priem@dpp-bg.org