ЕТИЧЕН КОДЕКС на ДРУЖЕСТВО ЗА ПСИХОАНАЛИТИЧНА ПСИХОТЕРАПИЯ сдружение с нестопанска цел

Целта на този кодекс е двойна: първо, да се определят общите ценности и принципи и да се установят стандарти за професионално поведение на психоаналитично ориентираните психотерапевти – членове на ДРУЖЕСТВО ЗА ПСИХОАНАЛИТИЧНА ПСИХОТЕРАПИЯ, и  второ: да се предостави информация и осигури защита на тези членове на обществото, които търсят услугите им.

Членовете на ДРУЖЕСТВО ЗА ПСИХОАНАЛИТИЧНА ПСИХОТЕРАПИЯ уважават достойнството и ценността на индивида и се стремят към запазване и защита на основните човешки права.

За да отговорят на нуждите от подобряване на качествата на психичния живот на хората, членовете на ДРУЖЕСТВО ЗА ПСИХОАНАЛИТИЧНА ПСИХОТЕРАПИЯ са ангажирани със задълбочаване на знанията за психичните  процеси и патология. В този смисъл и личният терапевтичен опит и супервизиите гарантират добрата практика и запазването на интереса на потърсилите помощ.

За постигането на тези цели психоаналитично ориентираните психотерапевти – членове на ДРУЖЕСТВО ЗА ПСИХОАНАЛИТИЧНА ПСИХОТЕРАПИЯ полагат усилия за защита на качеството на психичния живот на хората, които търсят услугите им, в различните области на техния личен, семеен, професионален и социален живот.

Членовете на ДРУЖЕСТВО ЗА ПСИХОАНАЛИТИЧНА ПСИХОТЕРАПИЯ уважават и зачитат другите членове на професията си и на други свързани с нея професии, както и полагат усилия, доколкото е възможно и в интерес на техните клиенти, да си сътрудничат с други професионалисти, да обсъждат и да обменят необходимата информация, при зорко спазване на конфиденциалността и гарантираната защитата от злоупотреба.

Членовете на ДРУЖЕСТВО ЗА ПСИХОАНАЛИТИЧНА ПСИХОТЕРАПИЯ поемат своите професионални отговорности и изисквания: професионални компетентност, добронамерена неутралност и стриктно прилагане на доказаните психоаналитични принципи на работа, за да съблюдават внимателно най-доброто за интереса на пациентите, колегите, студентите и членовете на обществото.

Като практикуващи психоаналитична психотерапия, членовете на ДРУЖЕСТВО ЗА ПСИХОАНАЛИТИЧНА ПСИХОТЕРАПИЯ знаят, че носят тежка социална отговорност, тъй като техните интервенции и професионални действия могат да променят живота на другите. Те се отнасят с внимание към всякакви лични, социални, организационни, финансови, екологични или политически ситуации и натиск, който могат да доведат до злоупотреба с тяхното влияние.

За достигането на тези ценности, членовете на ДРУЖЕСТВО ЗА ПСИХОАНАЛИТИЧНА ПСИХОТЕРАПИЯ се придържат към следните етични принципи.

  1. Права на човека. Никой член на ДРУЖЕСТВО ЗА ПСИХОАНАЛИТИЧНА ПСИХОТЕРАПИЯ не трябва да участва или да спомага за нарушаването на основните човешки права на индивида, както са определени в Декларацията на ООН за правата на човека.
  1. Професионална компетентност. Поддържането на високи стандарти на компетентност е споделена от всички членове на ДРУЖЕСТВО ЗА ПСИХОАНАЛИТИЧНА ПСИХОТЕРАПИЯ в интерес на обществото и на професията като цяло. Членовете на ДРУЖЕСТВО ЗА ПСИХОАНАЛИТИЧНА ПСИХОТЕРАПИЯ признават границите на своята компетентност и ограниченията на професионалните си знания и умения. Те предоставят само такива услуги и ползват такива техники, за които притежават съответното образование и опит.

Членовете на ДРУЖЕСТВО ЗА ПСИХОАНАЛИТИЧНА ПСИХОТЕРАПИЯ признават необходимостта от продължаващо професионално образование и личностно развитие Те непрекъснато се стремят да подобрят тяхната професионална компетентност, да участват в конференции, събрания, работни срещи и семинари по психотерапия и психоанализа. Членовете на ДРУЖЕСТВО ЗА ПСИХОАНАЛИТИЧНА ПСИХОТЕРАПИЯ следва да са  информирани за съответните професионални и научни постижения и тяхното приложение в практиката на психоанализата и психоаналитично ориентираната психотерапия.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ПАЦИЕНТИТЕ


Поверителност. Членовете на ДРУЖЕСТВО ЗА ПСИХОАНАЛИТИЧНА ПСИХОТЕРАПИЯ се задължават да спазват поверителността на информацията както за пациентите си, така и на документите си.

Доброволни взаимоотношения. Терапевтичната връзка на пациента с психоаналитично ориентиран психотерапевт – член на ДРУЖЕСТВО ЗА ПСИХОАНАЛИТИЧНА ПСИХОТЕРАПИЯ е напълно доброволна и пациентът може да преустанови терапията си или да потърси помощ от друг професионалист или в друго терапевтично направление, по всяко време.

Финансови договори. Информацията за всички такси и други финансови споразумения между практикуващия психоаналитично ориентирана психотерапия член на ДРУЖЕСТВО ЗА ПСИХОАНАЛИТИЧНА ПСИХОТЕРАПИЯ трябва да бъде предоставена и съгласувана с пациента, преди да се започне терапия или анализа или, в случай на корекця на таксата, преди нейното влизане в сила. Не може да съществуват други реални (икономически, професионални, приятелски и т.н.) отношения между член на ДРУЖЕСТВО ЗА ПСИХОАНАЛИТИЧНА ПСИХОТЕРАПИЯ и негови пациенти.

Принуда. Професионалната позиция на член на ДРУЖЕСТВО ЗА ПСИХОАНАЛИТИЧНА ПСИХОТЕРАПИЯ, власт или поверителна информация не следва да се използват за принуда върху на пациентите, за добиване на печалба или полза за член на ДРУЖЕСТВО ЗА ПСИХОАНАЛИТИЧНА ПСИХОТЕРАПИЯ или трето лице.

Сексуален контакт. Членовете на ДРУЖЕСТВО ЗА ПСИХОАНАЛИТИЧНА ПСИХОТЕРАПИЯ са поели ангажимент да не подвеждат, манипулират, както и да установяват сексуални отношения с пациент или колега в обучителна терапия, анализа или супервизия.

Прекратяване на терапията. При приключването на терапевтичната връзката с пациент, членовете на ДРУЖЕСТВО ЗА ПСИХОАНАЛИТИЧНА ПСИХОТЕРАПИЯ трябва да се стремят да направят това по взаимно съгласие, като посветят  необходимото за преработка на раздялата време. Ако такова прекратяване се наложи преждевремено, психоаналитично ориентираният психотерапевт, член на ДРУЖЕСТВО ЗА ПСИХОАНАЛИТИЧНА ПСИХОТЕРАПИЯ трябва да отговори на нуждите на пациента от лечение и разумните искания за информация за други възможни форми и подходи на лечение. Ако е необходимо, членът на ДРУЖЕСТВО ЗА ПСИХОАНАЛИТИЧНА ПСИХОТЕРАПИЯ следва да пренасочи пациента си, както и да предприеме подходящи мерки за неговата защита и/или  защита на обществеността.

Ниво на професионализъм. Членовете на ДРУЖЕСТВО ЗА ПСИХОАНАЛИТИЧНА ПСИХОТЕРАПИЯ са длъжни да информират Комисията по етика към ДРУЖЕСТВО ЗА ПСИХОАНАЛИТИЧНА ПСИХОТЕРАПИЯ, доверително, за съществени доказателства, че член на ДРУЖЕСТВО ЗА ПСИХОАНАЛИТИЧНА ПСИХОТЕРАПИЯ, включително и самият той/тя, се държи по начин, който предполага неспособност да изпълнява адекватно професионалните си задължения на психоаналитик или психоаналитичен психотерапевт.

Професионална добросъвестност. Членовете на ДРУЖЕСТВО ЗА ПСИХОАНАЛИТИЧНА ПСИХОТЕРАПИЯ не следва да увреждат по непредпазливост или злонамерено доброто име на друго лице или организация.

Честност. Членовете на ДРУЖЕСТВО ЗА ПСИХОАНАЛИТИЧНА ПСИХОТЕРАПИЯ са длъжни да поддържат честни и открити отношения с всеки пациент, при спазване на разумни професионални ограничения, и не бива да подвеждат пациентите или семействата им или да участват в акт на измама или принуда.

Приемственост. Предвижда се при смърт или невъзможност да изпълнява професионалните си ангажименти на психоаналитик или психоаналитично ориентиран психотерапевт, при спазване на тайната на пациента, всеки пациент да бъде информиран за това (включително за възможностите за продължаване на лечението).

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ОБУЧАВАЩИТЕ СЕ


Членовете на ДРУЖЕСТВО ЗА ПСИХОАНАЛИТИЧНА ПСИХОТЕРАПИЯ, провеждащи професионално обучение са отговорни да организират своите взаимоотношения с обучаващите се съгласно етичните принципи валидни за професията.

Членовете на ДРУЖЕСТВО ЗА ПСИХОАНАЛИТИЧНА ПСИХОТЕРАПИЯ, провеждащи професионално обучение поставят за своя основна цел професионалното израстване и личностно развитие на обучаващите се.

Членовете на ДРУЖЕСТВО ЗА ПСИХОАНАЛИТИЧНА ПСИХОТЕРАПИЯ, провеждащи професионално обучение насочват обучаващия се към друг колега, ако интересите и начинът на приложение на знанията изискват знания и умения извън подготовката на обучителя.

Членовете на ДРУЖЕСТВО ЗА ПСИХОАНАЛИТИЧНА ПСИХОТЕРАПИЯ са отговорни за спазването на принципите, заложени в Етичния кодекс и в професионалната си практика следва да се базират на този кодекс.